موسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان

مجری طرح تخصصی حفظ، ترجمه، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: دل لوح ديده است، يعنی هر آنچه كه ديده می بيند در دل ثبت می گردد.     
کد خبر: 110619
تعداد بازدید: 477
تاریخ انتشار: - 43 : 9
گزارش توصيفي از آمـادگي و پيش دبستان جنّت1
اينجا شکوفه هاي قرآني، تاج هاي طلايي برسرگذارده اند ازجنس نور
هـمه ي شـکوفه هـا تـاج هـاي طلايي بر سر گذارده اند. روي تاج هايشان، کلماتي به چشم مي خورد. کلـماتي از جـنس نـور...«کافرون»، «عـصر»،«نصـر»،«قـدر»،«فلق» و...روي پرده بـزرگي که در جـايگاه اسـت و دور و بـرش با بادکـنک ها و کاغذهاي رنگارنگ تزيين شده؛ کلـمه«جـشن قرآن» آمادگي و پيش دبستان جنـت 1 مـوسسه امـيرالمومنين عليه السلام کاشان خودنمايي مي کند.

دو پـسر و دو دخـتر به طرف جايگاه حرکت مي کنند. پسرها با عباي کوچک قهوه اي رنگ  و دخـترها هم با چـادرهاي سپيدرنگ. يکي از دخـتران، حـامل کتاب قـرآن و يکي از پسرها حـامل کتـاب نهـج البـلاغه اسـت. کـنار هم مـي ايستند. يکـي، به شيوايي و رسايي سوره تبـت را قـرائت مـي کند و ديـگري هم حديث نـوراني«انفـقوا امـوالکم...» را بـا بيان قصه اي شيرين براي بچه ها بازگو مي کند.
بعد از پايان اين قسمت از برنامه، دانش آموزان کـلاس گـل ياس، کـنار بـقيه دوستـانـشـان برمي گردند. صالحه ميرزايي؛ مـربي کلاس در کنار 16 نـونهالش به تماشاي ادامـه جـشن مي نشيند.

 حـالا نوبت بچه هـاي کلاس گل نرگس است. 15 شکوفه قرآني بـراي اجراي برنامه حاضر مي شوند. مربي کلاس؛ شکوه سادات پيغمبرزاده روبه رويشان مي ايـســتد. بچه ها سـرود زيبـايي را به اجـرا مي گذارند. هـمه مسـلط و يکـصدا مـي خواننـد؛ آنـقدر که همه نونهالان ديگر مـدرسه يـک سـره چشـم شـده اند و بـه آنـان مي نگرند.

گـروه نمـايش آمـاده مـي شـوند. چـهار نفـر با لبـاس هاي مخـصوص به هـمراه عـطـيه رامـين فر؛ خانم معلم کلاس 11 نفره گل لاله وارد مـي شـوند. راميـن فـر، ميکـروفن به دسـت مي گيرد و آغاز نمايش را با روايت قصه اي همراه مي کند. نمايش، کوتاه اما جذاب است و بچه ها عالي از پس اجرايش بر مي آيند.
کـبريا نـمازي؛ کمک کارمند مدرسه در حالي که کيـک بـزرگـي را در دسـت دارد؛ به داخل سالن مـي آيد. همـه بچه ها گردن مي کشند تا بتوانند طـرح روي کيک را ببينند! يکي از بچه ها در حالي که آب دهنش را قورت مي دهد؛ به بغل دستي اش مي گويد:« کِي پذيرايي مي کنند؟» 

فاطـمه عليـزاده؛ معاون پيش دبستاني که حالا مجـري جشـن هم هست، براي جلب توجه بچه ها مي گويد:« مسابقه داريم. ببينم هر کي ساکت تر از بقيه نشسته باشه؛ انتخـاب مـي کنم که بياد» و به همين تـرفند دوبـاره نظم به جشن بر مي گردد! او چند ليوان يکبار مصرف را با آرايش خاصي روي هم مـي چيند و از شرکت کنندگان مسابقه مي خواهد تا لـيوان هـايي که به آن هـا مي دهـد را به همان ترتيب روي هم بچينند.
 مـدير آمادگي و پيش دبستان دخترانه و پسرانه جنت 1؛ ندا شادي درباره دليل برگزاري اين مراسم مي گويد:« در پـيش دبسـتاني هـاي جـنت با استـفاده از يـک بـرنامه ريزي دقيـق و جامع، بچه ها در پـايان سال تحصيلي، حافظ 17 سوره کوتاه از قرآن مي شوند.دليل برپايي اين مراسم، خاتمه حفظ اکثر اين سوره هاست».
 قـصه صـوتي کوتاهي از بلندگو براي بچه ها پخـش مي شود. بعد هم مدير فرهنگي مدارس قرآني جنت؛ عطـيه سـادات سيدي به جايگاه مـي رود و راجـع به قصـه به طـرح چند سوال مي پردازد. کمي بعد، حجت الاسلام حسن زاده؛ مدير عامل موسسه اميرالمومنين عليه السلام کاشان هم به سالن وارد مي شود.
همـراه با بازي و خـنده سوال هايي را از همان سوره هاي کوتاه قرآن مي پرسد. اول او چند آيه را مي خواند و از بچه ها مي خواهد که دنباله اش را قرائت کنند،  بعد هـم از چادر سفيد دخترها، کـلي تـعريف و تمجيد مي کند و در آخر هم به تـک تک بـچه ها جـوايزي را اهـدا و از مربيان مدرسه با اعطاي هدايايي تجليل مي کند.
جشن به پايان مي رسـد. اگـر چه شـکوفه ها تاج هـاي طلـايي شان را از سر برداشته اند اما محتواي کلمات زينت بخش روي آن حالا با قلب و جانشان عجين شده است.